Nuk'o ät'äji k'o dye'e

Kja o jñiñi, ät’äji serbieta, möjmü, s’äb’ä, ngasela, xalo ñe nanyo, ndexe  ät’äji ko dye’e ñe ko jomü. Kaji nuk’o ko ndexe o müb’ü o nte’e jñatjo. Nukua sö’ö ri ñu’u pje ngek’o kjaji o nte’e.